Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση για Νέους σε Κοινωνίες με Κινητικότητα

Η μαζική ροή των προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη φέρνει στο προσκήνιο το περίπλοκο και πολύπλοκο ζήτημα της ενσωμάτωσης, και συνεπώς το κρίσιμο ζήτημα για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κοινωνικών φαινομένων της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την ένταξη των μετακινούμενων πληθυσμών και τη διαχείριση του αυξανόμενου ριζοσπαστισμού. Η προτεραιότητα του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει σθεναρά, τη συνεργασία μεταξύ της εκπαίδευσης και των Ιδρυμάτων που παράγουν κατάρτιση, μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών και των ειδικών στον τομέα της νεολαίας, των εθελοντών και της κοινωνίας και γενικότερα, των πολιτών, και προκειμένου να ενισχύσουμε την ένταξη των μετακινούμενων πληθυσμών, να οικοδομήσουμε μία θετική ταυτότητα και να ενισχύσουμε  την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα.

Μέσα από τις Γιορτές πολυγλωσσίας, οι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε δικαιώματα, αυτονομία, συμμετοχή και ενεργή ιθαγένεια. Το προτεινόμενο κοινωνιοπολιτισμικό μοντέλο μάθησης ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των νέων στη δημοκρατική και πολιτειακή ζωή στην Ευρώπη. Ενθαρρύνει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της  πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η διαπολιτισμική προσέγγιση προωθεί τον διαθρησκευτικό διάλογο, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, την ανοχή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενισχύει επίσης, την αίσθηση της πρωτοβουλίας, κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Επιτρέπει στους νέους να επικοινωνούν, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να επηρεάζουν τους εκλεγμένους για τη χάραξη πολιτικής, τις δημόσιες διοικήσεις, τις διάφορες ομάδες, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών ή τους ίδιους τους πολίτες και τούτο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε πολιτικής ή κοινωνικής διαδικασίας, ικανής να επηρεάσει τη ζωή τους.

Μάθετε Περισσότερα

Συμμετοχική Μάθηση, γλώσσες αξιολόγησης και πολιτικές για τη νεολαία

2ο Συνέδριο
27-28 Μαΐου 2021
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Το επίκεντρο του συνεδρίου είναι τα συμμετοχικά μαθησιακά μονοπάτια, τα οποία  εμφανίζονται σε κοινωνικές διαπολιτισμικές εκδηλώσεις όπου οι νέοι παίρνουν μέρος. Οι κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις θεωρούνται ως πιθανοί μη τυπικοί και άτυποι μαθησιακοί χώροι με μονοπάτια που παρέχουν διαπολιτισμικές και διαγενεακές ευκαιρίες για συνομιλία, κριτική σκέψη και καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη. Η συζήτηση για την ανάπτυξη εργαλείων αναγνώρισης και διαφόρων πρακτικών ή «γλωσσών» αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτών των εκδηλώσεων είναι εξίσου σημαντική. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη υπάρχουσα ερευνητική εμπειρία σχετικά με τη μάθηση σε κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, προτάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της πολιτικής για τη νεολαία αποτελούν βασικό τομέα του συνεδρίου.

Το συνέδριο υλοποιείται διαδικτυακά.

Η προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων είναι η 09/05/2021

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν

Εγγραφείτε τώρα

2ο Συνέδριο
27-28 Μαΐου, 2021
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

    ΟμιλητήςAκροατής