1η Συνάντηση εργασίας εταίρων

Η 1η Διακρατική Συνάντηση Έργου του προγράμματος Erasmus + “Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση των Νέων στις Κοινωνίες με Κινητικότητα (SLYMS)”, συγκέντρωσε εκπροσώπους από τα πέντε (5) Ιδρύματα Εταίρων που συμμετέχουν σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία.
Ημερομηνία: 3-5 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι της 1ης Διακρατικής Συνάντησης Έργου στο πλαίσιο του προγράμματος SLYMS Erasmus + ήταν να γνωριστούν όλοι οι εταίροι, να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του έργου και να συζητήσουν πιθανά θέματα και σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου.
Στη συνάντηση έγινε επικαιροποίηση του προγραμματισμού των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων, τη κατανομή καθηκόντων, καθιέρωθηκαν μεθόδοι επικοινωνίας, εξασφαλίστηκαν πλάνα ολοκληρώσης  δραστηριοτήτων και καθηκόντων του έργου.Συζητήθηκε η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και επαναπροσδιορίστηκαν οι εργασίες για την επόμενη περίοδο.
Βάση συζήτησης
Παρουσιάσεις του PowerPoint
Ανοικτές συζητήσεις
Ομάδες εργασίας