Εθνογραφία

Πρόκειται για ποιοτική έρευνα που παράγει γνώση σχετικά με την κουλτούρα της νεολαίας των προσφύγων (αξίες, στάσεις), εμπειρίες, τάσεις, ανάγκες, απαιτήσεις και επιθυμητές δεξιότητες.
Το έργο έχει έναν εμπειρικό προσανατολισμό που συνίσταται στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να προκύψουν νέα ευρήματα σχετικά με τον τρόπο που:
α) οι νέοι (πρόσφυγες, μετανάστες) αντιλαμβάνονται και σχετίζονται με το νέο κοινωνικό περιβάλλον και την κινητή κατάσταση τους, και
β) οι ντόπιοι νέοι αντιλαμβάνονται και σχετίζονται με νέους πρόσφυγες και μετανάστες. Η εθνογραφία θα έλθει σε επαφή με επίκαιρα σημεία, καταφύγια, σχολεία και πανεπιστήμια. Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση για την κατανόηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των κοινοτήτων, ομάδων, οργανώσεων, θεσμών και άλλων θεσμών των νέων.
Ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητάς τους, ωστόσο το θέμα της απο-αποικιοποίησης αυτής της μεθοδολογίας εξακολουθεί να έχει σημασία. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την προκατάληψη και να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.  Με την ολοκλήρωση της εθνογραφικής έρευνας, η ερευνητική ομάδα κέρδισε μια καλή αντίληψη της άποψης των νέων που βρίσκονται σε κίνηση.
Μέσω της φυσικής και κοινωνικής πρόσβασης στο πεδίο, οι ερευνητές καθιέρωσαν μια άμεση σχέση με τους κοινωνικούς παράγοντες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κυρίως μέσω παρατήρησης συμμετεχόντων και συνεντεύξεων και, συμπληρωματικά, από άλλες πηγές πληροφοριών που χρησιμοποίησαν ερευνητές στον τομέα: άτυπες συνομιλίες, ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις και υλικό τεκμηρίωσης.