Μελέτες Περίπτωσης του SLYMS

Το πνευματικό προϊόν περιλαμβάνει την καταγραφή συγκεκριμένων  μελετών / καλών πρακτικών σχετικά με την μη-τυπική και άτυπη μάθηση που εξελίσεται μέσα απο την διοργάνωση κοινωνικοπολιτισμικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της γιορτής πολυγλωσσίας με βάση το μοντέλο SLYMS. Οι μελέτες περίπτωσης είναι επεξηγηματικές, περιγραφικές και διερευνητικές, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία από κοινωνικοπολιτισμικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σύμφωνα με το μοντέλο SLYMS, αντιπροσωπεύουν (όσο το δυνατόν περισσότερο) διαφορετικούς τύπους τέχνης, οργανωτικά πλαίσια, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι εθελοντές μέσω αυτών.
Μελέτες περιπτώσεων του μοντέλου SLYM πρόκειται:
• να αποδείξουν τη δυνατότητα και τη σπουδαιότητα των μαθησιακών μονοπατιών που αναδύονται  μέσα  απο τις προσεγγίσεις κοινωνικών πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων, που παρέχουν ευκαιρίες να πυροδοτήσουν το διάλογο, την κριτική σκέψη και την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων απαραίτητων για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
• να ενισχύσουν τη δημόσια αναγνώριση του πολύπλευρου τοπίου της μη τυπικής και άτυπης μάθησης των κοινωνικών πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων.
Το αποτέλεσμα παρέχει επίσης μια ενημερωτική και εμπνευσμένη συλλογή καλά δοκιμασμένων προσεγγίσεων, στις οποίες μπορεί να οικοδομηθεί  έρευνα, προωθώντας την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Η συλλογή  είναι ενα χρήσιμο εργαλείο για οργανισμούς και άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των νέων.