Σχετικά με Εμάς

Ποιοι είμαστε

Μέσω της συνεργασίας, μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε την πολυετή πείρα που αποκτήθηκε από κάθε εταίρο στον τομέα των Κοινωνιοπολιτισμικών δράσεων. Μας ενδιαφέρει η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής καθώς και η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας σε θέματα που αφορούν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη λογική των «νέων κοινών», καθώς και στην αναμόχλευση της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 

Οι εταίροι εκπληρώνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Είναι ενεργοί στο πεδίο της νεολαίας

Β. Έχουν διαφοροποιημένη εμπειρία στη συμμετοχή της νεολαίας και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν λιγότερες δυνατότητες στην ανεπίσημη και άτυπη μάθηση

Γ. Ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς στα διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα του προγράμματος και να ασχολούνται με τη Νεολαία.

Δ. Προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε κοινωνιοπολιτισμικές δράσεις.

Ε. Αντιμετωπίζουν μία ποικιλία μαθησιακών προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής και κοινωνικής τους θέσης.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παν. Θεσσαλίας)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTh) διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των Παιδαγωγικών Σπουδών και της Εκπαίδευσης, στον τομέα των πολιτικών εκπαιδευτικής διαχείρισης των μειονοτήτων κ.λπ…, καθώς και μία πλούσια εμπειρία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με συμμετοχή των νέων.

Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra

Η ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra είναι μέλος του Κέντρου Νέων, Κοινωνίας και Επικοινωνίας (JOVIS.com, www.joventut.udl.cat). Πρόκειται για μία διεπιστημονική ερευνητική ομάδα με επιστήμονες προερχόμενους από κλάδους όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, η επικοινωνία, η γεωγραφία και η οικονομία. Συντονίζει το δίκτυο για τις μελέτες για τη νεολαία και την κοινωνία (www.juventudysociedad.net), αποτελούμενη από τους σημαντικότερους ερευνητές σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι προέρχονται από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το πεδίο εμπειριών τους σχετίζεται με τη νεολαία, τον πολιτισμό και την επικοινωνία. Η ομάδα θα προσφέρει την εμπειρία της στη νεολαία (εθελοντική ή επαγγελματική) και στις πολιτικές για τη νεολαία.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του Τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού, προωθεί την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις τους, διοργανώνει καθημερινές δράσεις, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εθνικής και διεθνούς κλίμακας, διαχειρίζεται δημόσιους χώρους για τον παραπάνω σκοπό και προγραμματίζει προγράμματα παρέμβασης και προβολής του Δήμου, ανάπτυξη υποδομών, ενώ αναπτύσσει με συνεργασίες εθνική και διεθνή δράση. Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η πόλη, η κοινωνία και τα θεσμικά της όργανα υπόκεινται σε αλλαγές, ικανές να επηρεάζουν την πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της πόλης. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της είναι: α. να εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να πλαισιώσει μία παραγωγική σχέση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού μέσω της μνήμης, της μη διάκρισης και της ισότιμης πρόσβασης, β. να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών και γ. να παρέχει λύσεις σε θέματα όπως, η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμού και εκπαίδευσης ή ο ρόλος του πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

AΡΣΙΣ

Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, με εμπειρία στην ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών υποστήριξης των νέων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι Ρομά και οι πρόσφυγες, θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στην παροχή υπηρεσιών, στη δημιουργία και τη διατήρηση κοινωνικών δομών για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ομάδες, οι οποίες απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης εταιρικής σχέσης και της αμοιβαίας υποστήριξης.

Conversas Associação Internacional (CAI)

Το Conversas Associação Internacional (CAI) είναι μία Οργάνωση, η οποία ασχολείται με την κοινωνική παρέμβαση στον τομέα της Νεολαίας, της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Οργάνωση θα προσφέρει την εμπειρία της στο σχεδιασμό κατάρτισης και παιδαγωγικών εργαλείων, παρέχοντας εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας της για την κοινωνική εργασία στο δρόμο με Νέους και για Νέους. Ως μέλος του δικτύου Dynamo International – Street Workers Network θα εξασφαλίσει την προώθηση του μοντέλου SLYMS σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://www.culture.gr/) θα υποστηρίξει τις Γιορτές Πολυγλωσσίας, θα διαδώσει το έργο τους στις δημόσιες αρχές και θα συνεργαστεί στο σχεδιασμό μεταρρυθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη (http://lrf.gr/), ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός φορέας έρευνας και ανάπτυξης δημόσιου ενδιαφέροντος, θα εργαστεί για την αξιολόγηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Το Ίδρυμα εξυπηρετεί το κοινό καλό, πραγματοποιώντας έρευνες, μελέτες, πιλοτικά έργα, δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σε κρίσιμους τομείς για την Ελλάδα και την Ευρώπη και δημιουργώντας εκπαιδευτικούς πόρους. Μέσα από τα χρόνια, το Ίδρυμα Λαμπράκη δημιούργησε εκτεταμένο τοπικό δίκτυο συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, και ερευνητών και παρακολούθησε τις σύγχρονες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, μέσω της συμμετοχής του σε κοινά προγράμματα, κυρίως με ευρωπαίους εταίρους. Οι συνεργασίες του Ιδρύματος περιλαμβάνουν ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως, η European SchoolNet, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων) καθώς και συνεργασίες με Υπουργεία, εθνικούς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, μουσεία και εταίρους του ιδιωτικού τομέα, κυρίως από τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εταιρείες και ενώσεις όπως η Ομάδα Βιομηχανικής Ηλεκτρονικής Μάθησης). Επιπλέον, δημιούργησε και διατηρεί την πύλη e-paideia.org, εξυπηρετώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας και την πύλη migrants.gr προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αυξανόμενης ομάδας μεταναστών καθώς και των διαμορφωτών πολιτικής στην Ελλάδα.

ANTIGONE (http://www.antigone.gr/en/home/). Το Κέντρο Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, ANTIGONE, ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός θα διαδραματίσει συμβουλευτικό ρόλο στην παραγωγή Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής, προσφέροντας τις ιδέες και τις απόψεις του για το παραγόμενο προϊόν του προγράμματος. Επιπλέον, θα προωθήσει το παραγόμενο προϊόν στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Η ANTIGONE αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μη διάκρισης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων. Στόχος της Οργάνωσης είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και πέρα από διακρίσεις – π.χ. με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική προέλευση, την κοινωνική / οικονομική / εκπαιδευτική κατάσταση, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κλπ.

Το ραδιόφωνο StarClassic.gr (www.starclassic.gr), είναι ένα μη κερδοσκοπικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο πραγματοποιεί ραδιοφωνικές εκπομπές υψηλής ποιότητας, άρθρα και συνεντεύξεις, ενώ οργανώνει μία σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων υποστηρίζοντας ενεργά τις Γιορτές Πολυγλωσσίας, διαδίδοντας την ιδέα τους, δίνοντας βήμα στους εθελοντές της καθώς και στους κοινωνικά εργαζόμενους με Νέους και για Νέους. Το StarClassic.gr στοχεύει σε ένα ευρύ κοινό ακροατών εντός κι εκτός των εθνικών συνόρων κτίζοντας μία κοινότητα δημιουργικής αλληλεπίδρασης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το συγκεκριμένο ραδιόφωνο στοχεύει μεταξύ άλλων, στην προώθηση όλων των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών του ενεργού πολίτη, τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης, της τέχνης, του πολιτισμού, της επιστήμης, της οικονομίας, όσο και σε κάθε άλλο πεδίο, όπου αναπτύσσονται οι αρχές της αλληλεγγύης  μεταξύ των ανθρώπων.

Το «Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο (ESR)» (http://europeanschoolradio.eu/), το πρώτο σχολικό ραδιόφωνο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, θα παράγει ραδιοφωνικές εκπομπές υψηλής ποιότητας, άρθρα και μία σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων αναπτύσσοντας την ιδέα των Γιορτών και υποστηρίζοντας τις οργανωμένες εκδηλώσεις των εθελοντών τους, ενώ θα πραγματοποιήσει μία σειρά συνεντεύξεων με τους καθηγητές και τους μαθητές στα πλαίσια αυτού του σκοπού. Το ESR υλοποιείται από ένα μεγάλο δίκτυο συνδεδεμένων σχολείων, περισσότερα από 160 σχολείων στην Ελλάδα και 8 στην Ευρώπη. Είναι στον αέρα 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο, με προγραμματισμένη μουσική και με εκπομπές.

Ο Τομέας Taula del Tercer (http://www.tercersector.cat) θα διαδώσει τη μεθοδολογία του Προγράμματος και τα αποτελέσματα του Έργου. Ο τομέας Taula del Tercer εκπροσωπεί όλες τις Κοινωνικές Οργανώσεις της Καταλονίας. Περιέχει 35 Ομοσπονδίες και Οργανώσεις του Τρίτου Κοινωνικού Τομέα της Καταλονίας, συγκεντρώνοντας και αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από 3.000 Μη Κερδοσκοπικές Κοινωνικές Οργανώσεις. Πρόκειται για μία Κοινωνικής Ωφέλειας Οργάνωση.

Το Κοινωνικό Πρόγραμμα Νέων (Sociedad Cultural Juvenil Rocket Project) (http://www.9bacull.org/content/associaci%C3%B3-juvenil-sociocultural-rocket-project), θα διαδώσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του έργου. Αποτελεί έναν από τους πλέον εδραιωμένους, δραστήριους και  ιστορικά αναγνωρισμένους χώρους για νέους στη Βαρκελώνη.

Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (www.ub.edu) θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Pompeu Frabra και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στον τομέα της τεκμηρίωσης και της επικύρωσης των μονοπατιών μάθησης, όπως αυτά προκύπτουν κατά τη συμμετοχή των νέων στις Γιορτές Πολυγλωσσίας. Επίσης, θα διαδώσει το έργο και τα αποτελέσματα του έργου μέσω των διαύλων επικοινωνίας του. Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης θεωρείται άλλωστε, το ισχυρότερο δημόσιο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καταλονία. Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο αποτελεί εκτός των άλλων, το κυριότερο κέντρο πανεπιστημιακής έρευνας στην Ισπανία όντας πλέον, ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς στον τομέα της έρευνας.