Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα είναι η Επισκόπηση Λογοτεχνίας & Πρακτικών. Αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Όλοι οι συνεργάτες του προγράμματος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, CAI, Δήμος Θεσσαλονίκης, Άρσης) συμμετείχαν ενεργά.

Ο στόχος αυτής της παραγωγής ήταν η διεξοδική έρευνα της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με:
• κινητές νεολαίες, NEETs, νέοι προκριματικοί και κινητές μεταβάσεις νέων
• άτυπη και μη τυπική μάθηση
• Νεολαία
• Αναγνώριση και διαπίστευση
• Κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις και νεολαία

Η κριτική φέρνει την ομάδα του έργου στην αιχμή του γηπέδου. Επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της ερευνητικής περιοχής. Επιπλέον, επιτρέπει το σχεδιασμό των άλλων πνευματικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, όπως η εθνογραφική έρευνα (Ο2), και παρέχει μια σταθερή θεωρητική ομάδα για την ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, αυτή η συγκεκριμένη βιβλιογραφική έρευνα σημειώνει τυχόν περιορισμούς ή ελλείψεις ή κενά στο σχετικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθούν. Επιπλέον, βοηθά στην εισαγωγή σχετικής ορολογίας και παρέχει ορισμούς για να διευκρινίσει πώς χρησιμοποιούνται οι όροι.

Ο κύριος στόχος αυτής της επισκόπησης είναι να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους, τις ΜΚΟ, τους εργαζομένους της νεολαίας και τη στάση των εκπαιδευτικών στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές και να αναπτύξει ένα πλαίσιο για περαιτέρω έρευνα, μαθήματα κατάρτισης και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Ειδικότερα, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο Youth Mobile Transitions, όπου η έννοια της κινητικότητας συνδυάζεται με την έννοια της μετάβασης. Τόσο η «κινητικότητα» όσο και η «μετάβαση» θεωρούνται μη γραμμικές, αναστρέψιμες και πολυκατευθυντικές. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές ιδέες της μετάβασης και δημιουργεί έναν πιο παγκόσμιο ερευνητικό προσανατολισμό προς «διεθνικές μελέτες κινητικότητας νέων». Το πλαίσιο μεταβάσεων Youth Mobile επιτρέπει την κατανόηση των διαφορετικών ειδών κινητικότητας και ανισοτήτων κινητικότητας και μεταβάσεων νέων. Επίσης, συγκεντρώνει μελέτες μετανάστευσης και μελέτες νεολαίας.

Ο αντίκτυπος της δραστηριότητας σε αυτό το αποτέλεσμα μετράται από την κριτική προσέγγιση και την αποσαφήνιση των κενών της σχετικής βιβλιογραφίας και επίσης από τη συγκεκριμένη δήλωση της δικής μας συνεισφοράς στον τομέα.