Ανακοίνωση του πρώτου Συνεδρίου


Ανακοίνωση του πρώτου Συνεδρίου

Call for Papers

Συνέδριο κοινωνικοπολιτιστικής μάθησης της νεολαίας σε κινητές κοινωνίες (SLYMS, ERASMUS +)
9-11 Απριλίου 2019
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα
Νεολαία σε κίνηση: Κοινωνική ένταξη μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης

 

Το επίκεντρο του συνεδρίου είναι η κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων κινητών νέων μέσω της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική εκπαίδευση των εκτοπισμένων, των μειονεκτούντων και των περιθωριοποιημένων νέων πληθυσμών θα πρέπει να βασίζεται σε ανεπίσημα και μη τυπικά μοντέλα μάθησης που προσθέτουν στην επίσημη εκπαίδευση και στηρίζονται στις αξίες της αμοιβαίας αποδοχής και κατανόησης, της διαπολιτισμικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του δικαιώματος στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. Η διερεύνηση των διαφορών καθώς και των ομοιοτήτων μεταξύ χωρών και τοποθεσιών και πώς οι νέοι βιώνουν και αντιμετωπίζουν τη δική τους κατάσταση, τον πολιτισμό, την εργασία και την εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου.

Προσκαλούμε αποσπάσματα από έμπειρους καθώς και νέους και επισφαλείς απασχολούμενους ερευνητές, εργαζόμενους σε νέους και καθηγητές, που ασχολούνται με την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση, την κοινωνιολογία της νεολαίας και γενικότερα τις σπουδές των νέων. Παρόλο που οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις θα περιστρέφονται κυρίως γύρω από την κινητικότητα των νέων και την κοινωνική ένταξη μέσω της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να συζητήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις της εργασίας σε επισφαλείς νέους εν κινήσει.

Οι παρουσιάσεις μπορούν να σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:

  • Κινητικότητα νέων και διεθνικές μεταβάσεις κινητών.
  • Nεολαία από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα: Νέοι υπάλληλοι, ΝΕΕΤ, Πρόσφυγες, Μετανάστες.
  • Κοινωνική ένταξη των νέων μέσω άτυπων και μη τυπικών μαθησιακών οδών
  • Εργασία και ένταξη των νέων
  • Κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις και συμμετοχή των νέων: ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενδυνάμωση, ανθεκτικότητα και ένταξη

Οι εργασίες θα επιλεγούν ανάλογα με τις περιοχές του συνεδρίου.

Το συνέδριο θα οργανωθεί γύρω από σύντομες παρουσιάσεις (μέγιστο 20 λεπτά) με χώρο για ανοιχτή συζήτηση.

Το ίδιο τριήμερο συνέδριο θα αφιερωθεί σε συνεδρίες σε χαρτί και στρογγυλές τράπεζες.

Δεν θα υπάρξει χρέωση συνεδρίου.

Ο χώρος είναι το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (http://socedu.ece.uth.gr/), το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (UTh) στο Βόλο. Το Εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Παιδικής Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. UTH, και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της παιδικής ηλικίας, της νεολαίας και της εκπαίδευσης, της πολιτικής των παιδιών και των νέων, των μειονοτήτων, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.λπ., καθώς και μια τεράστια εμπειρία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη συμμετοχή νέων και παιδιών. Το UTh είναι μια από τις κορυφαίες ακαδημαϊκές μονάδες Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα.

Στην οργάνωση των εργασιών του συνεδρίου συμμετέχουν επίσης οι άλλοι εταίροι του SLYMS: το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία) και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Μελετών Νεολαίας, Κοινωνίας και Επικοινωνιών (JOVIS.com, www.joventut.udl .cat) και το δίκτυο μελετών για τη νεολαία και την κοινωνία (www.juventudysociedad.net). Επιπλέον, το ARSIS, ένας Έλληνας N.G.O., ασχολείται με την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των νέων από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, το Conversas Associação Internacional (CAI), το οποίο ασχολείται με τη Νεολαία, τη Μη-Τυπική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τέλος τον Δήμο Θεσσαλονίκης μέσω του Τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού.

Οδηγίες
Οι περιλήψεις πρέπει να γράφονται στα Αγγλικά σε όχι περισσότερες από 200 λέξεις και να περιλαμβάνουν 3-5 λέξεις-κλειδιά. Υποβάλετε τα αφηρημένα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας ως ηλεκτρονικά αρχεία το αργότερο στις 8 Ιανουαρίου 2019. Στείλτε την περίληψη στο pechtelidis@uth.gr

Η προθεσμία για την κοινοποίηση περιλήψεων είναι η 1η Μαρτίου 2019.