Το Έργο

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα, η Ευρώπη και οι πολίτες της, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Η αποτελεσματική επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσα από όλους τους τρόπους μάθησης αποτελεί βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επίτευξη υψηλών επιπέδων βιώσιμης ανάπτυξης και απασχολησιμότητας. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχολησιμότητα, ως κεντρικής σημασίας στρατηγική της Λισαβόνας, βασίζονται στην κατάλληλη διαχείριση της γνώσης, παράλληλα με την προώθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Οι κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες με λιγότερη ή κακή εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Τα παραδοσιακά τυπικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ελάχιστα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όπως άλλωστε, διαπιστώθηκε από το αυξημένο ποσοστό πρώιμης σχολικής διαρροής. Επιπλέον, πολλά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αδυνατούν να παρέχουν επαρκώς, στους νέους, τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες προκειμένου αυτοί να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανεργία, ακόμα και όταν παραμένουν στην επίσημη εκπαίδευση.
Τα τελευταία χρόνια, η κινητικότητα αποτελεί καίριο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται με ένταση στην Ευρώπη. Ειδικότερα, η σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών πληθυσμών αποδίδεται κυρίως, στην ταχεία αύξηση των προσφύγων λόγω γεωπολιτικών αναταραχών. Η μαζική ροή των προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη φέρνει στο προσκήνιο το περίπλοκο ζήτημα της ένταξης και κατά συνέπεια το κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης των αυξανόμενων κοινωνικών φαινομένων της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αποτελεί κύριο εργαλείο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μετακινούμενοι πληθυσμοί και να ελεγχθεί ο αυξανόμενος ριζοσπαστισμός.

Στο πλαίσιο μιας ατζέντας κοινωνικής ένταξης, θεωρείται ότι μία βασική εκπαίδευση αρκεί προκειμένου οι ευάλωτες ομάδες να συμμετέχουν σε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις. Εντούτοις, σε μία συμπεριληπτική και διαφοροποιητική αντζέντα ένταξης, θεωρείται ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων στους νέους και τους απασχολούμενους με και για νέους, προκειμένου να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διαφορετικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες ωφελούμενων.
Ο δε, ρόλος των τοπικών κοινοτήτων και των θεσμών, ως περιβάλλοντα οικοδόμησης της γνώσης αποτελούν καθοριστικής σημασίας υποστηρικτικά πλαίσια για την ανάδυση και την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών-κατασκευής γνώσης, με έμφαση σε χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάδυση νέων δεξιοτήτων.

Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης και σεβασμού στη διαφορετικότητα των εκτοπισθέντων πληθυσμών θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να βασίζεται σε αξιακά μοντέλα αμοιβαίας αποδοχής και κατανόησης, διαπολιτισμικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας και πρόσβασης στην πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Όλες αυτές οι αξίες και τα δικαιώματα συνδυάζονται με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και με τη σύγχρονη προσέγγιση των «καινούργιων κοινών στην εκπαίδευση και στη γνώση», αλλά και με τις σύγχρονες μελέτες για τη Νεολαία σε περιβάλλοντα άτυπης και μη-τυπική εκπαίδευσης.
Στόχος του έργου είναι η παροχή, μέσω κοινωνικών και νεανικών οργανώσεων, μίας άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνουμε την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τη ζωή, σε μειονοτικές και περιθωριοποιημένες ομάδες. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε χώρους όπου οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω ενός κοινωνικού τρόπου συνεκπαίδευσης- διαφορετικού από τις παραδοσιακές τάξεις και σχολικά πλαίσια. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ευκαιριών μάθησης και την ανάδυση νέων δεξιοτήτων σχετικές με το πλαίσιο στο οποίο ζουν οι νέοι και εντός του οποίου αναζητούν τα προς το ζην τους.
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός κοινωνικοπολιτιστικού μοντέλου σχετικά με τη μη-τυπική και άτυπη μάθηση για τους Νέους σε κοινωνίες με κινητικότητα, (SLYMS) στα πλαίσια της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης που παρέχεται στην Ευρώπη. Αναμένεται από το Πρόγραμμα, να συστηματοποιήσει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω κοινωνικών πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων, τις οποίες θα μετασχηματίσει σε δυνατότητες μάθησης για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, δηλαδή τους νέους με πολιτισμικές διαφορές και σε μειονεκτική κοινωνική κατάσταση.
Το να εξασφαλιστεί η έντονη προβολή ώστε να υπάρξει ηχηρός αντίκτυπος και επομένως, να συσπειρωθούν σε συνεργατικά σχήματα ευρωπαϊκοί δήμοι, κοινότητες και φορείς με κοινωνική δράση, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
• Δημιουργία μονοπατιών μάθησης μέσω κοινωνικών πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων.
• Συνδυασμός διαδικασιών μάθησης με αναδυόμενες δεξιότητες.
• Δημιουργία μίας αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ των κοινωνιοπολιτισμικών εκδηλώσεων και της απασχολησιμότητας.
• Σχεδιασμός αξιολόγησης και διαπίστευσης ως διαδικασίες μάθησης των συγκεκριμένων κοινωνιοπολιτισμικών εκδηλώσεων.
• Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ενδο-διεθνικών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, τοπικών αρχών, όπως δήμοι, εκπαιδευτικοί και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε θέματα πολυγλωσσίας.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε διακρατικό επίπεδο και θα προσφέρει ένα εναλλακτικό και αποτελεσματικότερο περιβάλλον άτυπης μάθησης βασισμένο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, κτίζοντας δεσμούς μεταξύ των δήμων, αξιοποιώντας από κοινού, το καινοτόμο μοντέλο των Γιορτών Πολυγλωσσίας