Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση των Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα (SLYMS, ERASMUS +)
9-11 Απριλίου 2019
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα

Νεολαία σε κίνηση: Κοινωνική ένταξη μέσω μη-τυπικής και άτυπης μάθησης
Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων από ερευνητές, από νέους που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα, από ενασχολούμενους για και με νέους, από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές άτυπης και μη-τυπικής εκπαίδευση, κοινωνιολογίας της νεότητας. Αν και οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν γύρω από την κινητικότητα των νέων και την κοινωνική τους ένταξη μέσω της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, το συνέδριο είναι ανοιχτό σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εμπειρίες στο πεδίο.
Θεματικοί τομείς:
Κινητικότητα των νέων και διεθνείς μεταβάσεις.
Νεολαία από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα: Νέοι σε καθεστώς ευαλωτότητας, NEETS, πρόσφυγες, μετανάστες.
Κοινωνική ένταξη των νέων μέσω άτυπων και μη-τυπικών μαθησιακών μονοπατιών.
Νεολαία και ένταξη.
Κοινωνιοπολιτισμικές εκδηλώσεις και συμμετοχή των νέων: ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενδυνάμωση, ανθεκτικότητα και ένταξη.
Οι εργασίες θα επιλεγούν εφόσον κριθούν συναφείς προς τις παραπάνω θεματικές.
Μέγιστη διάρκεια των παρουσιάσεων (20 λεπτά). Προβλέπεται ανοικτή συζήτηση.
Το τριήμερο συνέδριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις και στρογγυλές τράπεζες.

Δεν προβλέπεται κόστος εγγραφής.
.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (http://socedu.ece.uth.gr/index.php/en/), το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. Το Εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης εξειδικεύεται στον τομέα της παιδικής ηλικίας, της νεολαίας και της εκπαίδευσης, της πολιτικής για την παιδική ηλικία και τη νεολαία, στον τομέα των μειονοτήτων, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κλπ., καθώς και σε καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη συμμετοχή των νέων και των παιδιών. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά Ιδρύματα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα.
Στην οργάνωση του συνεδρίου συμμετέχουν οι εταίροι του προγράμματος SLYMS: το Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (Βαρκελώνη, Ισπανία) και ειδικότερα το Κέντρο Νέων, Κοινωνίας και Σπουδών στην Επικοινωνία (JOVIS.com, www.joventut.udl .cat) και το Δίκτυο για τις μελέτες για τη Νεολαία και την Κοινωνία (www.juventudysociedad.net). Επιπλέον, συμμετέχει η AΡΣΙΣ, η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, η οποία ασχολείται με την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των νέων από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα. Τέλος, συμμετέχει η Conversas Associação Internacional (CAI), η οποία ασχολείται με τη νεολαία, τη μη-τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων και τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του Τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού.

Οδηγίες
Οι περιλήψεις θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Μέγιστος αριθμός λέξεων: 200. Περιλαμβάνονται 3 έως 5 λέξεις-κλειδιά. Παρακαλούμε υποβάλλετε τις περιλήψεις και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 8 Ιανουαρίου 2019..

Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής: pechtelidis(at)uth.gr
Οι περιλήψεις πρόκειται να κοινοποιηθούν μέχρι την 1 Μαρτίου 2019.