Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

Το πρώτο πνευματικό προϊόν που παρήχθη είναι η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Συμμετείχαν ενεργά όλοι οι εταίροι του προγράμματος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, CAI, Δήμος Θεσσαλονίκης, AΡΣΙΣ).

Στόχος του παραγόμενου ήταν η διεξοδική διερεύνηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με:
• Νεολαία σε κίνηση, NEETS, νέους σε ευαλωτότητα, και μεταβάσεις των Νέων.
• Άτυπη και μη-τυπική μάθηση.
• Ενασχόληση με και για Νέους
• Αναγνώριση και πιστοποίηση
• Κοινωνιοπολιτισμικές εκδηλώσεις και Νεολαία

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας τοποθετεί την ομάδα του έργου στο σύγχρονο πεδίο υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, τη σημασία του συγκεκριμένου τομέα έρευνας. Επιπλέον, επιτρέπει τον σχεδιασμό των υπόλοιπων πνευματικών προϊόντων του προγράμματος, όπως την εθνογραφική έρευνα (O2) παρέχοντας ένα στέρεο θεωρητικό πλαίσιο ερμηνευτικών εργαλείων για την έρευνα. Η συγκεκριμένη διερεύνηση επισημαίνει τυχόν περιορισμούς, ελλείψεις ή κενά στον τομέα που μας ενδιαφέρει. Τέλος, συμβάλλει στην υιοθέτηση και αποτύπωση της σχετικής ορολογίας, παρέχοντας ορισμούς και διευκρινίζοντας όρους προκειμένου να υπάρξει συναντίληψη μεταξύ των ερευνητών.

Κύριος στόχος της επισκόπησης είναι μεταξύ άλλων και η επιρροή που θα μπορέσει να ασκηθεί προς τους συμβούλους, τις ΜΚΟ, τους ενασχολούμενους με και για Νέους, τους εκπαιδευτικούς ως προς την χάραξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών, καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου για περαιτέρω έρευνα, κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για τις μεταβάσεις της νεολαίας, όπου η έννοια της κινητικότητας συνδυάζεται με την έννοια της μετάβασης. Τόσο η «κινητικότητα» όσο και η «μετάβαση» θεωρούνται μη-γραμμικές, αναστρέψιμες και πολυκατευθυντικές. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός, μας απομακρύνει από τις παραδοσιακές ιδέες σχετικά με τη μετάβαση επιτρέποντας έναν σφαιρικότερο προσανατολισμό της έρευνας μέσα από «διακρατικές μελέτες σχετικά με την κινητικότητα των νέων». Το πλαίσιο αναφοράς για την κινητικότητα των μεταβάσεων των νέων, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις διαφορετικές μορφές κινητικότητας και των ανισοτήτων στις μεταβάσεις αυτής της κινητικότητας των νέων. Επίσης, φέρνει σε επαφή μελέτες μετανάστευσης και μελέτες για τη νεολαία.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας εκτιμώνται σύμφωνα με την κριτική προσέγγιση και τη διασαφήνιση των κενών της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς και με την ιδιαίτερη συμβολή μας στον τομέα.